วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง การเปิดหลักสูตรสาขาออกแบบนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ (หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง การเปิดหลักสูตรสาขาออกแบบนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ (หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก)

ด้วยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มความประสงค์เปิดหลักสูตรนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ สำหรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว สำรวจทัศนคติความคิดเห็นความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบสอบถามผ่านการสแกนQR Code ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565