วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. …” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. …” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา กำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. …” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้