สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสมาชิกวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสังกัดจังหวัดนครราชสีมาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี และโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย ในการนี้นายศราวุธ พิมละมาศ และนายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก อำเภอเสิงสาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาแนวทางพัฒนา พร้อม ด้วยวางแผนการพัฒนาผู้เรียน ให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ วิธีการ ประเมินวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้าน เตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ชมการถ่ายทอดสดการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/64

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชีมา เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศ และเขียนทะเบียนประวัติ ข้าราชการครู

วันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 9:00 น ดรกิตติพงศ์โด่งพิมาย ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 3 ให้การต้อนรับ ปฐมนิเทศ และเขียนทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต3 จำนวน 22 คน ณห้องประชุมสุพรรณนิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การเข้าแถวเคารพธงชาติ และถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 . ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าทีในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำถวายความจงรักภักดีต่อสถาบัน ทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การปฐมนิเทศ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3

วันที่ 5 เมษายน 2564 ดรกิตติพงศ์โด่งพิมาย ผอ. สพป.นครราชสีมาเขต 3 ให้การต้อนรับ ปฐมนิเทศ และเขียนทะเบียนประวัติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต3 จำนวน 22 คน ณห้องประชุมสุพรรณนิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้เพื่อแสดงออกความจงรักภักดีต่อสถาบัน

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าทีในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 3 เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ที่ปรึกษาสพฐ.ตรวจเยี่ยม อาจวิทยาคารกรณีพลุตะไลตกใส่ศีรษะ

วันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 11:30 น นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาสพฐ.พร้อมด้วย ดร.ชลินดา พิมพบุตร รอง.ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.ฉก.ชน.สพฐ.ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจครูผู้บริหารโรงเรียนอาจวิทยาคาร ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา จากกรณีอุบัติเหตุชิ้นส่วนพลุตะไลตกใส่ศีรษะเด็กหญิงณัฐชา สวัสดี หรือน้องมิ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยได้รับการต้อนรับจากนายศราวุธ พิมละมาศ นายสุริยนต์ กัลยาณี นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นายถิรายุ ปิดตาละเพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจวิทยาคาร พร้อมคณะครู และศึกษานิเทศ สพป.นครราชสีมา เขต3 หลังจากได้รับการรายงานเหตุการณ์ นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษา สพฐ.ได้นำความห่วงใยจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการกา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ที่ปรึกษา สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนอาจวิทยาคาร

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษา สพฐ. พร้อมด้วย ดร.ชลินดา พิมพบุตร รอง.ผอ. สพป.สกลนคร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ รอง ผอ.ฉก.ชน.สพฐ.ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจครูผู้บริหารโรงเรียนอาจวิทยาคาร ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมา จากกรณีอุบัติเหตุชิ้นส่วนพลุตะไลตกใส่ศีรษะเด็กหญิงณัฐชา สวัสดี หรือน้องมิ้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส โดยได้รับการต้อนรับจากนายศราวุธ พิมละมาศ นายสุริยนต์ กัลยาณี นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นายถิรายุ ปิดตาละเพ ผู้อำนวยการโรงเรียนอาจวิทยาคาร พร้อมคณะครู และศึกษานิเทศ สพป.นครราชสีมา เขต3 หลังจากได้รับการรายงานเหตุการณ์ นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษา สพฐ.ได้นำความห่วงใยจากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั...

Read More