สพป.นครราชสีมา

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

5 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้อำนวยการเขตฯ ครั้งที่3/2565 ผ่าน Video Conferent

5 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อม รอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทึ่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่3/2565 ผ่านระบบ Video Conferent เพื่อรับฟังข้อราชการในการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามนโยบาย สพฐ. ณ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมประเมินตัวชี้วัดระบบ KRS และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประเมินตัวชี้วัดในระบบ KRS และการประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีเชิดชูเกียรติครูดี อำเภอครบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดี ประจำปี 2565 ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอครบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้พิธีเชิดชูเกียรติครูดีประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ วิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ และความรักสามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

แข่งขันทักษะคณิตคิดคำนวณ Numeracy ปีการศึกษา 2564

10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล การแข่งขันทักษะความสามารถด้านคณิตคิดคำนวณ (Numeracy) ปีการศึกษา 2554 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางด้านคณิตศาสตร์ ยกระดับผลสมฤทธิ์การสอบระดับชาติ NT ONET ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา การสอบแข่งด้จัดการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ที่ผ่านมา ดำเนินการสอบ 2 ฉบับ ได้แก่ คิดเลขเร็ว 70% โจทย์ปัญหา 30% มีนักเรียนได้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 186 คน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน บ้านหนองแฟบ บ้านขี้เหล็ก

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) และโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมบริบทของโรงเรียน และให้กำลังใจ ให้คำแนะนำ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมให้การต้อนรับ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมาเขต 3 ร่วมให้การต้อนรับ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนมหิศราธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 นำโดยนายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ได้ดำเนินกิจกรรมการเคารพธงชาติตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต เขตสุจริต มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรักความสามัคคีในองค์กร ลูกฝังจิตสํานึก ให้ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมโดยใช้ทักษะการคิด เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ ประการ ทักษะกระบวนการ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิต ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (SAR) ปฐมวัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึกโชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย โดยมีโรงเรียน ที่มีความพร้อมประสงค์เข้ารับการประเมินทั้งหมด 74 โรงเรียน ณ ห้องประชุมไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net 64 อ.เสิงสาง

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์ ผู้อำนายการกลุ่มศึกษานิเทศก์ นางสาวคนึงนิต  อินทรกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนสนามสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2564 อำเภอเสิงสาง ประกอบด้วย 4 สนามได้แก่1.โรงเรียนท้าวสุนารี(2521)2.โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง3.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์4.โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ในการนี้ทุกสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) อย่างเคร่งครัด ...

Read More