ข่าวประชาสัมพันธ์

สมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง(ชั้น7**สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน”

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันไอเวิลด์หน่วยพัฒนาครูรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดอบรมปฏิบัติการ หลักสูตร "The CXO ผู้นำยุคใหม่และผู้บริหารระดับสูง(ชั้น7**สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ) : พลิกโฉมคุณภาพสถานศึกษาด้วยการบริหารโดยยึดการประกันคุณภาพและข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (IQA & PA-Based) เน้นการวิจัยพัฒนาของสถานศึกษาสู่การขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะทั้งโรงเรียน" หากท่านใด้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาฯ โทร066-0518918 สมาพันธ์แฟตฟอร์มการศึกษาดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยสำนักงานบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2566 หลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ" รุ่นที่ 4 - รุ่นที่ 9 หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดหรือสมัครเข้าร่วมได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...

Read More