ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน

งานสัมมนาออนไลน์ สำหรับโรงเรียน (K-12) อัพเดตเทรนด์การศึกษาโลก และเทคโนโลยีการศึกษา โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Microsoft Education หากผู้ใดสนใจเข้าร่วมงานตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน

ทุนการศึกษา สาขาภาษาจีนธุรกิจวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยเกริก หากมีผู้ประสงค์จะรับทุนการศึกษาดังกล่าวให้ดำเนินการกรอกเอกสารหรือรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ทุนการศึกษา-ภาษาจีนดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีพ.ศ.2566

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาร่วมกับสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันวิจัยพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีพ.ศ.2566โดยรับสมัครครู ผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครู และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการพัฒนาศักยภาพทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในปีพ.ศ.2566 โดยการกรอกใบสมัครผ่านทาง google from ภายในวันที่ 31มกราคม2566 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 022802736หรือตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 17มกราคม2566ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565(เพิ่มเติม)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงานกสม.) รับสมัครบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งาชติ-ผสานดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

ด้วยปีการศึกษา 2566 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาเขตหาดใหญ่ หากท่านใดสนใจการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2566 สามารถติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 หรือตามเอกสารที่แนบ ประชาสัมพันธ์-การศึกษาต่อดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2566 ประเภทฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MEXT) ประเทศญี่ปุ่นเสนอให้ทุนแก่ครูที่สอนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้และดาวน์โหลดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 26 มกราคม 2566 ทุนญี่ปุ่นดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านดารเงินสำหรับเด็ก (Cha-ching)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศจะดำเนินการพัฒนาครูเพื่อยกระดับความรู้ครูผู้สอน ด้วยหลักสูตรการจัดการความรู้ด้านการเงินสำหรับเด็ก อบรมเด็กดาวน์โหลด ...

Read More