วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯโดยจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมสัมมนา (Pubic Training) ที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรโดยมีเป้าหมายในการจัดโครงการสัมมนาฯ คือ การส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งความรู้ทางด้านการบริหารให้กับผู้บริหารและหัวหน้างานในหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ (ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน) โดยการจัดสัมมนา ในครั้งนี้จะจัดระหว่างวันที่ 1- 9 มิถุนายน 2567 หากท่านใดสนใจติดตอสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้