ข่าวประชาสัมพันธ์

ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร อบรมหลักสูตร "ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน" รุ่นที่ 1-รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผูัฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและประเด็นปัญหา กระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หลักการสาระสำคัญข้อสังเกตการจัดซื้อจัดจ้างโดย วิธี E-Market และ วิธี E-Bidding ภาพรวมและหลักการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หากท่านใดสนใจเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรดังกล่าวสามารถสมัครได้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบลู โทรศัพท์ 021054686 ต่อ 100266 มือถือ 082224218 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.)

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายศราวุธ พิมละมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C.) เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนากิจการลูกเสือให้มีความเจริญก้าวหน้าและสามารถนำไปพัฒนากิจการลูกเสือในโรงเรียน ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะพัฒนากิจการลูกเสือ โดยขอให้สถานศึกษาดำเนินการจัดตั้งกลุ่ม จัดตั้งกองลูกเสือให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติลูกเสือ 2551 และตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีวุฒิทางลูกเสือเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางลูกเสือ และมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าต่อไป การฝึกอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 ณ ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ...

Read More