ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นค้นหาความรู้มีความคิดเชิงระบบสามารถเรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงและได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาและแจ้งให้บุคลากรทุกคนเข้ารับการอบรมพัฒนา ดังนี้ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสำนักงาน ก.พ. สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ocsc.go.th/e-learning และ คู่มือสำนักงาน กพ.หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (TDGA) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tdga.dga.or.th/index.php/th/ และ คู่มือ TDGA ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับบริหารระดับสูง

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการพัฒนานโยบายรวมทั้งการบริหารและการตรวจสอบการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวสายรุ้ง กันทวี โทรศัพท์ 021419717 และนางสาวรัชนีพร วงษ์รัตน์ โทรศัพท์ 021419698 เจ้าหน้าที่หลักสูตร สำนักบริการวิชาการ โทร.021419717 โทรสาร 021438179 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ชมการถ่ายทอดสดการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/64

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชีมา เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนโรงเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID) โดยนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More