ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือร้นค้นหาความรู้มีความคิดเชิงระบบสามารถเรียนก้าวทันการเปลี่ยนแปลงแ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับบริหารระดับสูง

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกทาง...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการการบริหารการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ชมการถ่ายทอดสดการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 1/64

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชีมา เขต 3 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน...

Read More