สพป.นครราชสีมา

อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 4

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิวัฒน์ สิรพัธนโภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ITA65ประกาศ-นโยบาย

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย) ประกาศ-เจตจำนงสุจริต-65-1ดาวน์โหลด ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับอังกฤษ) ประกาศ-เจตจำนงสุจริต-65-Eng-1ดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อ.วังน้ำเขียว

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรฯในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โรงเรียนในสังกัด อำเภอวังน้ำเขียวได้แก่ โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน และ โรงเรียนบ้านบุเจ้าคุณ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 3

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา รุ่นที่ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีลูกเสือ โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน เข้าร่วมจำนวน 40 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

นิทรรศการทางวิชาการ แสดงผลงานครูและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 นายวิวัฒน์ สิรพัทธ์โภคิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการจัดนิทรรศการทางวิชาการ แสดงผลงานครูและนักเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ประจําปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมพิจารณางบประมาณ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง 2566

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อำเภอครบุรี นครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือได้น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกและความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งและการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มีลูกเสือเข้าร่วมจำนวน 60 คนจาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก -ลุมปุ๊ก และโรงเรียนป่างไม้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2564 ณอาคารอเนกประสงค์อเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านปาง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต2

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 พร้อมคณะให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 นำโดย นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุม อาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อำเภอครบุรี

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรฯในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โรงเรียนในสังกัด อำเภอครบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านบุมะค่าโรงเรียนบ้านมาบตะโกเอนโรงเรียนบ้านหนองสองห้องโรงเรียนบ้านบุหว้าสามัคคีโรงเรียนบ้านบุยายแลบโรงเรียนบ้านหนองเมาโรงเรียนบ้านหนองหินโคน ...

Read More