วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมพัฒนาด้านการศึกษา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ xyz
สพป.นครราชสีมา

ประชุมพัฒนาด้านการศึกษา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ xyz

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษา ตามหลักความเชื่อมโยงความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล XYZ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ให้รับรู้แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภาคใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิบัติรูปประเทศ และนโยบายของหน่วยเหนือ
2. รับรู้หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการ
3. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการ(แบบเหตุสัมพันธ์)
4. การนิเทศ ติดตาม และรายงานผล การเขียนโครงการเชิงเหตุและผล เป็นรายโรงเรียนในลำดับต่อไป
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน จาก 182 โรงเรียน จำนวน 182 คน บุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 48 คน รวมทั้งสิ้น 220 คน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา