วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนสำหรับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนรายหัว โดยเน้นการมีตัวตนอยู่จริงในโรงเรียน ณ วันที่ยืนยัน/รับรองข้อมูลการมีตัวตน และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ และได้พัฒนระบบจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน (B-OBEC) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้างโรงเรียนใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการภารวมขององค์กร ใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ ซึ่งทั้ง ๒ ระบบตังกล่าวใช้ในการประมวลผลเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ การกำหนดนโยบาย การเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง