วันพฤหัสบดี, เมษายน 25
Home>>จัดซื้อจัดจ้าง>>ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับงานซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
จัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคา และร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับงานซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ร่างประกาศเชิญชวน

ร่างเอกสารประกวด

ร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ