วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดี
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดี

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมายและคดีสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดอบรมในเรื่องวินัยและการรักษาวินัยและแนวการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านกฎหมายและแนวทางวิธีปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ป้องกันมีให้เกิดการกระทำผิดที่จะเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่อันจะนำไปสู่ความรับผิดทางวินัย ความรับผิดทางละเมิด และทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ หรือทางปกครองหรือทางอาญาหรือทางแพ่ง และพัฒนาองค์ความรู้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา สามารถนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างเหมาะสม

โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการครูบรรจุในปี พ.ศ.2564-2566 จำนวนทั้งสิ้น 200 คน จากสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ 100 คนรุ่นที่ 1 ครูอำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา รุ่นที่ 2 ครูอำเภอปักธงชัย และอำเภอวังน้ำเขียว ในวันที่ 15 มิถุนายน 2566