วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาและการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาและการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ตามที่ สพป.นครราชสีมา เขต 3 จัดให้มีการดำเนินการตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560 เกี่ยวกับการส่งเสริม ให้บุคลากรทุกคนมีความกระตือรือรัน ต้นหาความรู้ มีความคิด
เชิงระบบ สามารถเรียนรู้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานที่ 1
การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ (การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้) และมาตรฐานที่ 2 การบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ (การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ) และ สพฐ. กำหนดให้มี
การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA4.0) หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
ประเด็น 5.4 ระบบพัฒนาบุคลากร ซึ่งกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3
ได้แจ้งให้บุคลากรทุกคนในสังกัด จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และข้อมูลการไต้รับการพัฒนา
ของบุคลากร เป็นรายบุคคล เป็นประจำทุกปี นั้น
เพื่อให้การดำเนินงานป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระบบราชการ 4.0
(PMOA4.0 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) และข้อมูลการได้รับการพัฒนา
ของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการนี้ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สพป.นครราชสีมา เขต 3 จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกคนในสังกัด จัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID plan)
และข้อมูลการได้รับการพัฒนาของบุคลากร เป็นรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแบบที่แนบเรียน
มาพร้อมนี้ และรวบรวมแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ส่งให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 ภายในวันที่ 14 มกราคม 2565
และข้อมูลการได้รับการพัฒนาของบุคลากร เป็นรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งให้กลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา สพป.นครราชสีมา เขต 3 ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เพื่อจะได้รวบรวม
เป็นข้อมูลสารสนเทศการดำเนินงานต่อไป ตามรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้