วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course)
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course)

ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนมืออาชีพในการจัดการสอนแบบผสมผสาน สำหรับการสอนออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม และเพิ่มเติมทักษะใหม่ให้แก่บุคคลภายนอกและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ มีทั้ง 6 หลักสูตรตามเอกสารที่แนบดังนี้ บุคลากรท่านใดสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯสมัครแบบออนไลน์ตามรายละเอียดหรือโทร. 02-6495000 ต่อ 12024 Line Official : @370fuaty