วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศษสตร์ การสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาตร์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา อย่างละ 2 รางวัล ในความรับผิดชอบของท่านเข้าร่วมโครงการ โดยส่งรายงานประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A 4 (ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 15 point) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scisoc.or.th หรือเบอร์ติดต่อ 02-252 7987 , 02-2185245 การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงสมาคมวิทยาศาตร์แห่งประเทศไทยในราบรมราชูปถัมภ์ ภายใวันที่ 18 เมษายน 2565 เท่านั้น