วันพุธ, พฤษภาคม 22
Home>>ข่าวประชาสัมพันธ์>>การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส) รุ่นที่ 16
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส) รุ่นที่ 16

ด้วย สำนักงานก.พ.จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 6-21 ธันวาคม 2566สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ข้าราชการที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามที่เงื่อไขที่สำนักงานก.พ.กำหนดสมัครเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว โดยสมัครทาเงว็บไซต์ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น. ซึ่งจะถือวันประทับตรารับเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นสำคัญ หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้