วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21
Home>>สพป.นครราชสีมา>>ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำหรับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาให้สะดวกรวดเร็วในการใช้งาน สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการ การศึกษา การบริหารจัดการงบประมาณ บริหารงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียน และการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติราชการกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ จึงได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการบริหารจัดการข้อมูล มีระบบตรวจสอบ และระบบรับรองความถูกต้อง ทำให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ ข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และพัฒนาสู่การเป็น BIG DATA ที่สามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลหลักที่จัดเก็บใน ปีการศึกษา 2565 ประกอบด้วย

1. ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล คือ นักเรียน และครู โปรแกรม DMC

2. ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียน โปรแกรม M – obec

3. ข้อมูลอาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โปรแกรม B – obec

4. ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาโปรแกรม EMIS

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าประชุมได้แก่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลโรงเรียน 182 โรงเรียน แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง รุ่นที่ 2 อำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียว รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา