ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “การบริหารยุทธศาสตร์” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564

นับตั้งแต่พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561มีผลบังคับใช้ กอร์ปกับกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์แบบหักศอก (Disruptive Change) ต่างๆการปรับตัวให้เท่าทัน "ความปกติใหม่" หรือ New Normal ทำให้หน่วยงานต้องเร่งรัดให้มีการสร้างสมรรถนะในการจัดทำแผนปฏิบัติดารในด้านต้องรับผิดชอบที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างและเพิ่มสมรรถนะบุคคลให้สามารถจัดทำยุทธศาสตร์และนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างมืออาชีพ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะทางการบริหารของบุคลากรภาครัฐ หลักสูตร"การบริหารยุทธศาสตร์" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2564 ขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ "Digital Training" ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ท่านใดสนใจหรือต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม (สมัครได้ที่ shorturl.asia/E2UPA) ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการอบรมการให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู โดยวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งครูอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถานศึกษาใกล้เคียง ร่วมมือการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนา ผู้เรียน พัฒนางาน พัฒนาตนเอง ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนดังนี้โรงเรียนบ้านหนองเมา โรงเรียนบ้านมาบกราด อำาเภอครบุรี โรงเรียน บ้านท่าเยี่ยม และโรงเรียนบ้านโคกโจด พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายที่สนใจ จํานวน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนต์

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ. ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนต์ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ นายวิวัฒน์ สิระพัธน์โภคิน รอง ผอ.สพป.นม.3

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 4 เวลา 08.00 น.นายเผด็จศึกโชติกลาง ผอ. สพป. นครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานในงานการแสดงความยินดี นายวิวัฒน์ สิระพัธน์โภคิน ในโอกาสย้าย มาดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และ นาย ศราวุธ พิมละมาศ ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ณห้องประชุม สุพรรณิการ์ อาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรีจังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา

ด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือ สำนักงน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ ว 23 ลว 3 กันยายน 2564 และยกเลิกการประเมินตาม ว 20 และ ว 6 ให้ใช้ ว 23 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ขอให้ทางโรงเรียนได้ศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดแนบท้าย และทำข้อตกลงกับข้าราชการในสังกัดเพื่อดำเนินการตามรอบการประเมินใหม่นี้ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ หนังสือนำส่งหลักเกณฑ์และแบบประเมิน 1หลักเกณฑ์และแบบประเมิน 2 ...

Read More