สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจครูนักเรียน อ.ครบุรี

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09:00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยมรับฟังปัญหา และให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรฯในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านเมืองปัก”สืบสานประเพณีไทยเกี่ยวข้าว” ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี นางสาววิไลวรรณ นามพลแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ถือเป็นฤกษ์งามยามดีนำคณะครู และบุคลากรทางการศ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.เสิงสาง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ประธานการประชุมประจําเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 และจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา Performance...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวจัดอบรมออนไลน์ เพื่อให้บุคลากรที่ทำงานด้านเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตร “ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง บริหารสัญญา ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ รุ่น 1-5

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเรื...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล เสร็จสิ้นเป็นที่เป็นเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมออนไลน์ “แนวทางการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำในภาคการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21”

เนื่องด้วยบริษัทแพคริม เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ได้มีการนำกระบวนผู้นำในตัวฉัน หรือ Leader in me และอีกหลากหลายหลักสูตรของสถาบันแฟรงคลินโควีย์เอ็ดดูเคชั่นและได้สร้างผลสำเร็จแก่โรงเรียนหลายแห่งโรงเรียนที่ได้...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน มี 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร แบบ 1.1 ทำดุษฎีนิพนธ์ (48หน่วยกิต) ไม่ม...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563″ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต...

Read More