จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อรบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง การเปิดหลักสูตรสาขาออกแบบนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ (หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก)

ด้วยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มความประสงค์เปิดหลักสูตรนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ สำหรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว สำรวจทัศนคติความคิดเห็นความต้องการของบุคลากรทางการศึก...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. …” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา กำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. ..." การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน (CEFR) สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดต...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ประจำปี 2565

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : Tor งานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ปี 2565มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1494-2542 และเก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

5 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณ...

Read More