จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อรบรมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

วันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐอย่างสมดุล แบ่งอบรมพัฒนา จำนวน 2 รุ่น ๆละ 1 วัน วันที่ 1 วันที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ผู้เข้ารับการอบรมให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง รุ่นที่ 2 วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง การเปิดหลักสูตรสาขาออกแบบนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ (หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก)

ด้วยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มความประสงค์เปิดหลักสูตรนวัตกรรมการสอนและการนิเทศ สำหรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว สำรวจทัศนคติความคิดเห็นความต้องการของบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของหน่วยงาน ขอความอนุเคราะห์บุคลากรตอบแบบสอบถามผ่านการสแกนQR Code ผ่านระบบออนไลน์ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 งาน_0001ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. …” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา กำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ร่าง พระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จ พ.ศ. ..." การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ งาน_0003-ผสานดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบวัดระดับความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน (CEFR) สำหรับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดตามสมรรถนะวิชาชีพและสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ในการนี้ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ โรงเรียนสุรนารีได้จัดารสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน จำนวน 3 วัน คือวันที่ 29 พฤษภาคม 2565 , วันที่ 12 มิถุนายน 2565 , วันที่ 26 มิถุนายน 2565 วันละ 2 รอบ เวลา 09.00 - 12 .00 น. และเวลา 13.00 - 16.00 น. รอบละ 27 ที่ หากท่านใดสนใจหรือประสงค์จะเขารับการพัฒนาทดสอบวัดระดับ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย งาน_merged-1ดาวน์โหลด ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ประจำปี 2565

ขอบเขตของงาน Terms of Reference : Tor งานจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอี้ ปี 2565มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1494-2542 และเก้าอี้เรียน มอก. 1495-2541มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน มอก. 1495-2542 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ครูผู้ช่วย

5 เมษายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ดำเนินการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More