จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วิจัยการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

รายงานการวิจัยการพัฒนาคุณภาพวิชาการด้วยการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ของโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์)โดย นายเลิศ ปรุงโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำเขียว(พ่วงโพธิ์อุปถัมภ์) vijai_lertดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาสถาบันพัฒนาครู

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.หักสูตรในการอบรมพัฒนาดังนี้ 1. การพัฒนาข้าราชการครุและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร ฝ่าวิกฤตพิชิตหนี้ โดยสถาบันพัฒนาครู 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ประจำปีงบประมาณ2565 หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือโทร 022885635 ว786ดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลฯ DLTV

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดการประชุมพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาขนาดเล็กมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และดูแลอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเบื้องต้น 2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้ได้มาตรฐาน โดยการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมประชุมจากโรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม(DLTV)และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 93 โรงเรียน สำหรับกิจกรรมในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายอุทัย เที่ยงดี ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และนายธีรวัฒน์ พิมพ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองหลักศิลาและคณะ ซึ่งเป็นวิท...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม เพื่อความโปร่งใสและการจัดการความเสี่ยงเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกนครราชสีมา เขต3 วิทยากรให้ความรู้ได้แก่ นายสัญญา แก่นจำปา จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ อ่างหิน ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานแบบสร้างเอง, ห้องประชุมสำนักงาน (อาคารศึกษาธิการอำเภอ) ห้องประชุมแบบสร้างเอง (ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน) และห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๓ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมเทศกาลบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ประจำปี 2565 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการในประเทศไทย ในโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” เพื่อจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กในระดับชั้นปฐมวัยทั่วประเทศ ในปัจจุบันนี้โรงเรียนในกลุ่มพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาลำพระเพลิงได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเกือบทุกโรงเรียน ได้จัดการเรียนการสอนเพื่อวางรากฐาน การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นำพาให้เด็กรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี บทบาทสําคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นในเรื่องวิทยาศาสตร์และ เท...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education1. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียนครูผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 2. เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารการจัดการของสถานศึกษาในสังกัด3. เพื่อพัฒนานวัตกรรมป้องกันและยับยั้งการทุจริตเชิงรุกของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมได้แก่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้านทุจริตของทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 182 คน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More