ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K” รุ่นที่ 93

ด้วยศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย ร่วมกับสถาบันฝึกอบรมโยธาไทย จัดโครงการ"หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" รุ่นที่ 93 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้าน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม รุ่นที่22

ตามที่สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2565 หากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ประชาส...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมสำหรับผู้บริหารและคุณครู

ด้วยสถาบันนวัตกรรมและวิจัยเพื่อการศึกษา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่อง "เทคนิคการจัดทำผลงานวิชาการเชิงปฏิบัติการสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ คศ.4" ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพน...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพฐ.ปีงบประมาณ 2566

สมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการขับเคลื่อน PA สู่โรงเรียนคุณภาพด้วยการจัดอบรมหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของสพฐ. คือหลักสูตรการสร้างและพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรี...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง

ด้วย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยสถาบันคุรุพัฒนา ดำเนินโครงการวิจัยติดตามและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561-2565โดยกำหนดเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพื...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขัยรถยนต์ ประกาศผลการคัดเลือกดาวน์โหลด ...

Read More