ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและควาโปร่งใส่ การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่รัฐและการตรวจสอบการคิดแยกแยะความผิดเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ความรู้ในเรื่องกฎหมาย ป.ป.ช. กระบวนการไต่สวน การตรวจสอบการรวบรวมหลักฐาน เป็นต้น หากท่านใดสนใจสามารถได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือมีสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดส่งใบสมัครได้ที่ คุณแป้ง มือถือ/ID Line: 0994469266 E-mail:[email protected] คุณแอน โทรศัพท์มือถือ/ID Line: 0908867372 หรือ Website : www.suas.su.ac.th ปปช.ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร"ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัยการเงินการคลังภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การับเงินการจ่ายเงินการเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลังกับระบบ New GFMIS thai เข้าใจเกี่ยวกับระบบ e-Payment ภาครัฐ ผ่านระบบ KTB Corporate Online และเครื่อง EDC รวมถึงภาพรวมกฎหมายวินัยการเงินการคลังภาครัฐมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณแป้ง มือ/ID Line: 0994469266 และรายละเอียดได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ใหม่ดาวน์โหลด IMG-3ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การอบรม”หลักสูตรอบรมออนไลน์ 3 หลักสูตร”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประชาสัมพันธ์ตามหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้พ่อแม่ ครู และผู้ดูแลเด็กและผู้สนใจทั่วไปที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจทักษะกระบวนการนำองค์ความรู้จากการอบรมไปใช้ในการพัฒนาหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารที่แนบมพร้อมนี้ IMG-2ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร”เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564″ รุ่นที่1-รุ่นที่6

ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร"เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2564" รุ่นที่1-รุ่นที่6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงการทำสัญญาตามแบบที่กฎหมายกำหนดแบบสัญญาที่สำคัญการคิดค่าปรับและการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับและค่าปรับในกรณีอื่นหลักเกณฑ์การแก้ไขสัญญา โครงการฯกำหนดจัดฝึกอบรมจำนวน 6 รุ่น ดังนี้ หากผู้ใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและจัดส่งใบสมัครได้ที่ คุณบลู 0852224218 Line; thailocalsu E-mail: [email protected] คุณแอน โทรสัพท์มือถือ/ID Line : 0908867372 IMG-1ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “Super GP : สุดยอดปู่ย่าตายายรู้ดูแลและรู้พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้าน”

ด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรในการอบรมเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวข้องในการส่งเสริมบทบาทของผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจผู้ที่ทำงานช่วยเหลือเด็กที่มีคุณสมบัติที่สามารถเข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการ นำองค์ความรู้จาการอบรมไปใช้ในการพัฒนาหน้าที่ กลุ่มพํฒนาครูฯขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตามเอกสารและแบบตอบรับดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือติดต่อนางสาวศุภรดา เกษร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2441-0602-8 ต่อ 1477 หรือ092-4145296 IMGดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดีมีผบงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ กลุ่มพัฒนาครูฯขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดประกาศสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ รางวัลคุรุสภาดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ(Performance Agreement-Based Management : PABM)

ด้วยสมาพันธ์แพลตฟอร์มการศึกษาและอาชีพ (ประเทศไทย) ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ด้วยการร่วมมือจัดอบรม หลักสูตร "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ที่มีระบบ LMS & MIS ด้วยแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็นประเด็นท้าทายข้อตกลง PA ที่เน้นผลลัพธ์ผู้เรียน ในการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านและแบบผสมผสาน" โดยการจัดอบรม 2 แบบ คือ 1. แบบออนไลน์ จัดอบรมฟรี สัปดาห์ละครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง 2.แบบออฟไลน์ 1 วัน มีค่าลงทะเบียน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ 094-4355951 และตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อบรมpaแพตฟอร์มดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ(Performance Agreement-Based Management : PABM)

ด้วยสถาบันไอเวิลด์ หน่วยพัฒนาครูผ๋านการรับรองจากสถาบันคุรุพํฒนา ได้จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อมูลข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน (Performance Agreement-Based Management : PABM) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป้นเครื่องมือ มีวัตถุประสงค์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 1.เพื่อการพัฒนา(เขียน)ข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Agreement) ของครูและผู้บริหารสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ 2.เพื่อการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 เน้นการส้รางองค์ความรู้และสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตรด้วยการใช้สื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์ม 3.เพื่อการวางแผนพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศและความก้าวหน้าทางวิชาชีพ หากท่านใดสนใจโรงเรียนสนใจอบรมออนไลน์ (ZOOM) ตามวันและเวลาดังกล่าวที่ต้องการระหว่างวันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2564 หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ คุณสมนึก หมวกสังข์ โทร.099-0513344 ...

Read More