ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านเมืองปัก”สืบสานประเพณีไทยเกี่ยวข้าว” ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี นางสาววิไลวรรณ นามพลแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ถือเป็นฤกษ์งามยามดีนำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรม"เมืองปักร่วมใจสืบสานประเพณีไทยเกี่ยวข้าว" ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ศูนย์ดอกแก้ว)บ้านขอนขว้าง หมู่ที่ 9 ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านมาบกราด รับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางประทานพร มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราด พร้อมด้วย นายอนุวิทย์ เทียมกระโทกครูผู้สอนดนตรีไทย เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากนายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณตรวจคัดกรองนักเรียน ม.ต้น ด้วย ATK

วันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอปักธงชัยรพ.สต.บ้านดู่ และ รพ.สต.บ้านพระเพลิง เข้าตรวจคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น จำนวน 214 คน และข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา จำนวน 59 คน ผลการตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK) #ผลการตรวจไม่พบเชื้อไวรัสโคโรน่า2019ทุกคน และในวันที่ 9-10,12 พฤศจิกายน สาธารณสุขอำเภอปักธงชัยจะตรวจคัดกรอง ด้วย Antigen Test Kit (ATK)ในระดับชั้น อนุบาล-ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ให้ครบ 100% ในโครงการสถานศึกษาปลอดภัยห่างไกลโควิด โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

รร.บ้านโคกไม้งาม ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ”

ขอชื่นชมยินดีกับโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563 ซึ่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้นำเสนอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องการทำสบู่จากฟักข้าว ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นับเป็นเวทีและโอกาสที่ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิดเป็น ทำเป็น และกล้าแสดงออกได้เป็นอย่างดี ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อจ่ายเงินค่าอาหารกลาง

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมด้วยอาหารเสริม (นม) และแจกหนังสือ แบบฝึกหัด เอกสาร ใบงานให้กับนักเรียนทุกชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เพื่อนำไปจัดการเรียนรู้ที่บ้าน ​(On Hand) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) ระยะที่ ๓ ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้ปกครอง ครูประจำชั้นและครูประจำวิชา โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อขอเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ และผู้ปกครองผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะ ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ที่แพร่ระบาดในหลายๆ ตำบลของอำเภอเสิงสาง จึงทำให้ทุกโรงเรียนในอำเภอเสิงสางได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามแต่ความเหมาะสมของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand โดยวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ได้ออกเยี่ยม และมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่นักเรียน ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี จัดอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และวิเคราะห์ฯ โดยใช้ CTS Leaning+ PLC (กลุ่มที่ ๒) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้กำหนดการออกนิเทศครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

คณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแชะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นอ.ครบุรี/หัวหน้า ศปก.อ.ครบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภอ จนท.สสอ.ครบุรี จนท.ทต.แชะ และคณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โรงเรียนบ้านแชะ ในการตรวจได้มุ่งเน้นบริเวณโรงอาหาร การปฏิบัติตนของผู้ประกอบอาหาร การนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน การทำกิจกรรมภายใต้มาตรฐานการป้องกัน covid-19 ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และมอบเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิค 19 ...

Read More