ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านเมืองปัก”สืบสานประเพณีไทยเกี่ยวข้าว” ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี นางสาววิไลวรรณ นามพลแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ถือเป็นฤกษ์งามยามดีนำคณะครู และบุคลากรทางการศ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านมาบกราด รับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางประทานพร มูลศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบกราด พร้อมด้วย นายอนุวิทย์ เทียมกระโทกครูผู้สอนดนตรีไทย เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีง...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณตรวจคัดกรองนักเรียน ม.ต้น ด้วย ATK

วันที่ 8 พฤษจิกายน 2564 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอปักธงชัยรพ.สต.บ้านดู่ และ รพ.สต.บ้านพระเพลิง เข้าตรวจคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมตอนต้น จำนวน 214 คน และข้าราชการครูและบุลาก...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

รร.บ้านโคกไม้งาม ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยฯ”

ขอชื่นชมยินดีกับโรงเรียนบ้านโคกไม้งาม ผ่านการประเมินรับตราพระราชทาน"บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย" ปีการศึกษา 2563 ซึ่งตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ได้นำเสนอโครงงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เรื่องการ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อจ่ายเงินค่าอาหารกลาง

วันจันทร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านศาลเจ้าพ่อจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมด้วยอาหารเสริม (นม) และแจกหนังสือ แบบฝึกหัด เอกสาร ใบงานให้กับนักเรีย...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ที่แพร่ระบาดในหลายๆ ตำบลของอำเภอเสิงสาง จึงทำให้ทุกโรงเรียนในอำเภอเสิงสางได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามแต่ความเหมาะสม...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามร...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี จัดอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และวิเคราะห์ฯ โดยใช้ CTS Leaning...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

คณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแชะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นอ.ครบุรี/หัวหน้า ศปก.อ.ครบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภอ จนท.สสอ.ครบุรี จนท.ทต.แชะ และคณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและม...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และมอบเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิค 19 ...

Read More