สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (SAR) ปฐมวัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึกโชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดให้เข้มแข็ง และมีความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดย โดยมีโรงเรียน ที่มีความพร้อมประสงค์เข้ารับการประเมินทั้งหมด 74 โรงเรียน ณ ห้องประชุมไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็กปฐมวัยและแนวทางการส่งเสริม

ด้วยศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็กปฐมวัยและแนวทางการส่งเสริม (Executive Functions)" สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ ผ่านระบบปฏิบัติการ Zoom ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ผ่านทาง Application Zoom วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมให้ได้รับความพื้นฐานกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร หากมีใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก โทร 053-936027 ต่อ 102-104 หรือเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ IMG-3ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดทำข้อมูลศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่รุ่น 1 (วศ.ม.) ถึงปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลศิษย์เก่าให้เป็นปัจจุบันเพื่อใชเป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารและสร้างเครือข่ายความร่วมมืองทางวิชาการ ทางมหาวิทยาลัยใคร่ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดกรอกข้อมูลตาม QR Code ที่พร้อมมาพร้อมนี้ IMG-2ดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net 64 อ.เสิงสาง

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์ ผู้อำนายการกลุ่มศึกษานิเทศก์ นางสาวคนึงนิต  อินทรกระโทก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจครูและนักเรียนสนามสอบ o-net ประจำปีการศึกษา 2564 อำเภอเสิงสาง ประกอบด้วย 4 สนามได้แก่1.โรงเรียนท้าวสุนารี(2521)2.โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง3.โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์4.โรงเรียนบ้านสระตะเคียน ในการนี้ทุกสนามสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) อย่างเคร่งครัด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net 64 อ.ปักธงชัย

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 พร้อมกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โรงเรียนบ้านปลายดาบ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี และโรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พํฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีมาตรฐานวิชาชีพพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัดหากท่านใดสนใจประสงค์สอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน อังกฤษดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุรสภา ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุสภา รางวัลครูผู้สอนดีเด่นและรางวัลคุรุสดุดี โดยคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประพฤติตนดี มีผลงานดีเด่นเป้นประจักษ์และมีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยและสามารถดาวน์โหลดเอกสารตาม QR Code ท้ายหนังสือทีแ่นบมาพร้อมนี้ การคัดเลือกรางวัลคุรุสภาดังกล่าว ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและบุคลากรในสังกัด ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเสนอผลงานได้ ณ คุรุสภาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา (ยกเว้น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นให้ผู้ที่สนใจเสนอผลงานได้ที่ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลาราชการ คุรุสภาดาวน์โหลด ...

Read More