สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา (SAR) ปฐมวัย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึกโชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึก...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็กปฐมวัยและแนวทางการส่งเสริม

ด้วยศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ทักษะการคิดเชิงบริหารสำหรับเด็กปฐมวัยและแนวทางการส่งเสริม (Executive Functions)" สำหรับบุคลากรทางการศึกษา และผู้ท...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์และสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะดำเนินการจัดทำข้อมูลศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่รุ่น 1 (วศ.ม.) ถึงปัจจุบัน เพื่อจัดเก็บ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net 64 อ.เสิงสาง

วันที่ 12 -13 กุมภาพันธ์ 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์  พินิจพงศ์ ผู้อำนายการกลุ่มศึกษานิเทศก์ นางสาวคนึงนิต  อินทร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net 64 อ.ปักธงชัย

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 พร้อมกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ o-net โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร โรงเรียนบ้านปลายดาบ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี และโรง...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายในการจัดตั้งศูนย์พํฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีมาต...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุรสภา ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการ ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 จำนวน 5 รางวัล ได้แก่ รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลคุรุส...

Read More