สพป.นครราชสีมา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ 2564ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อาคาร 2สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสมาชิกวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสังกัดจังหวัดนครราชสีมาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง โรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี และโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย ในการนี้นายศราวุธ พิมละมาศ และนายสายัณห์ คอกขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 คณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ร่วมให้การต้อนรับ ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และมอบเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิค 19 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก อำเภอเสิงสาง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ หาแนวทางพัฒนา พร้อม ด้วยวางแผนการพัฒนาผู้เรียน ให้ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ วิธีการ ประเมินวิทยฐานะ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ณ โรงเรียนบ้าน เตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสำนักสวัสดิการได้กำหนดการสรรหายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหน่วยงานการศึกษาหรือมูลนิธิ สมาคม ชมรม ให้ได้รางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและสถานศึกษาในสังกัดทรายกำหนดส่งสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ภายใน วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร และขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์ www.otep.go.th หรือโทร 044-244-589   ...

Read More