สพป.นครราชสีมา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการประเมินการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment Online : ITA ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสมาชิกวุฒิสภา

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา เลขานุการกรรมาธิการวุฒิสภา และคณะ ได้มาตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนสังกัดจังหวัดนครราชสีมาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และมอบเงินค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ภายใต้มาตรการการป้องกันโรคโควิค 19 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกผลงานเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี” ปี 2564

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสำนักสวัสดิการได้กำหนดการสรรหายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาหน่วยงานการศึกษาหรือมูลนิธิ สมาคม ชมรม ให...

Read More