ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19) ที่แพร่ระบาดในหลายๆ ตำบลของอำเภอเสิงสาง จึงทำให้ทุกโรงเรียนในอำเภอเสิงสางได้ปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนตามแต่ความเหมาะสมของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคีได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-hand และ On-demand โดยวันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะครูโรงเรียนบ้านราษฎร์สามัคคี ได้ออกเยี่ยม และมอบสิ่งของ อุปกรณ์การเรียนต่างๆ ให้แก่นักเรียน ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี เลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวัดโพธิ์เมืองสามัคคี ได้จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ตรวจเยี่ยม ร.ร.บ้านหนองตะแบก

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองตะแบก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้เยี่ยมดูกระบวนการจัดการเรียนการสอน พบปะครู และเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิด 19) อย่างเคร่งคัด เพื่อให้ครู นักเรียน และบุคลกรในโรงเรียนปลอดภัยจากโรคระบาดดังกล่าว ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี จัดอบรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และวิเคราะห์ฯ โดยใช้ CTS Leaning+ PLC (กลุ่มที่ ๒) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ และได้กำหนดการออกนิเทศครูผู้สอน ณ โรงเรียนบ้านโคกสันติสุข อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเสิงสาง

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นประธานการประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอเสิงสาง โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดการประชุมและอำนวยความสะดวกจาก ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมทูบีนัมเบอร์วันเอี่ยมเฮง ได้รับการต้อนรับจากนายสมัย ปัดกอง ประธานชมทูบีนัมเบอร์วัน เอี่ยมเฮง วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมชมรม TO BE NUMBER ONE เอี่ยมเฮง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” รางวัลชนะเลิศประเภทศาสนสถานหรือสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี นายธานินทร์ ศิริกำเนิด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 นายมาก เสยกระโทก นายกอบต.ตะแบกบาน นายกานต์เลิศ ก้อนหิน ผอ.รร.บ้านหนองตะแบก กำนันตำบลตะแบกบาน ผู้ใหญ่บ้าน กพสต. ผู้นำ อช. คณะครู คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียน ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้...

Read More
ไม่มีหมวดหมู่

โครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติตามโครงการ “การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” รางวัลชนะเลิศประเภทศาสนสถานหรือสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ต.ตะแบกบาน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมี ว่าที่ร้อยตรีมหัคฆพล สุขสถิตย์ พัฒนาการอำเภอครบุรี นายธานินทร์ ศิริกำเนิด หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 นายมาก เสยกระโทก นายกอบต.ตะแบกบาน นายกานต์เลิศ ก้อนหิน ผอ.รร.บ้านหนองตะแบก กำนันตำบลตะแบกบาน ผู้ใหญ่บ้าน กพสต. ผู้นำ อช. คณะครู คณะกรรมการโรงเรียน และนักเรียน ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี และคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ได้แก่ การประดิษฐ์ดอกไม้...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์ โควิด-19

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30น. นายสุริยนต์ กัลญาณี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอครบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะกรุดโนนระเวียง โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ โรงเรียนบ้านซับสะเดา และโรงเรียนบ้านบุตาโฮโนนกลาง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) เพื่อสอบถามกระบวนการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการปฎิบัติตามมาตรการ ศบค. คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทุกคน ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

คณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านแชะ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นอ.ครบุรี/หัวหน้า ศปก.อ.ครบุรี มอบหมายให้ปลัดอำเภอ จนท.สสอ.ครบุรี จนท.ทต.แชะ และคณะทำงาน ศปก.อ.ครบุรี ออกตรวจติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 โรงเรียนบ้านแชะ ในการตรวจได้มุ่งเน้นบริเวณโรงอาหาร การปฏิบัติตนของผู้ประกอบอาหาร การนั่งรับประทานอาหารของนักเรียน การทำกิจกรรมภายใต้มาตรฐานการป้องกัน covid-19 ...

Read More