ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course)

ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนมืออาชีพในการจัดการสอนแบบผสมผสาน สำหรับการสอนออนไลน์...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศษสตร์ การสร้างสรรค์ผลงาน การจั...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม - วันอังคารที 19 เมษายน 2...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมประเมินตัวชี้วัดระบบ KRS และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประเมินตัวชี้วัดในระบบ KRS และการประเมินผลก...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมกับ NEAS Australia (National ELT Accreditation Scheme Limited Australia) เป็นหน่วยงานประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษแห่งชาติออสเตรเลียเสนอการฝึกอบรมปฏิบัติการสำหรัผู้บร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีเชิดชูเกียรติครูดี อำเภอครบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดี ประจำปี 2565 ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 40”

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 26-29เมษายน 2565 วันถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับครูผู็ส...

Read More