ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short course)

ตามที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะจัดโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (short course) หลักสูตรที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะผู้สอนมืออาชีพในการจัดการสอนแบบผสมผสาน สำหรับการสอนออนไลน์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะเดิม และเพิ่มเติมทักษะใหม่ให้แก่บุคคลภายนอกและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์ มีทั้ง 6 หลักสูตรตามเอกสารที่แนบดังนี้ บุคลากรท่านใดสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯสมัครแบบออนไลน์ตามรายละเอียดหรือโทร. 02-6495000 ต่อ 12024 Line Official : @370fuaty ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565

สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจี จัดโครงการคัดเลือกครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ เพื่อประกาศเกียรติคุณของครูผู้สอนวิทยาศษสตร์ การสร้างสรรค์ผลงาน การจัดการเรียนการสอนดีเด่น โดยคัดเลือกจากครูวิทยาศาตร์ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา อย่างละ 2 รางวัล ในความรับผิดชอบของท่านเข้าร่วมโครงการ โดยส่งรายงานประวัติและผลงานที่ทำต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี ความยาวไม่เกิน 10 หน้า กระดาษ A 4 (ใช้อักษร Angsana ขนาดตัวอักษร 15 point) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scisoc.or.th หรือเบอร์ติดต่อ 02-252 7987 , 02-2185245 การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ถึงสมาคมวิทยาศาตร์แห่งประเทศไทยในราบรมราชูปถัมภ์ ภายใวันที่ 18 เมษายน 2565 เท่านั้น ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ซึ่งเปิดรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม - วันอังคารที 19 เมษายน 2565 และเปิดการศึกษาหลักสูตรในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 รวมระยะเวลาการศึกษาประมาณ 9 เดือน โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตร แต่จะมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ผู้เข้าอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น ค่าเครื่องแต่งกาย สูทสถาบัน ค่าอาหารว่างและอาหารหลางวัน ค่าสมัครสมาชิกวารสารเป็นต้น ข้าราชการในสังกัดที่สนใจและมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลนได่ที่ www.kpi.ac.th พร้อมทั้งพิมพ์ใบสมัครและแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน ส่งถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ภายในวันจันทร์ 28 มีนาคม 2565 ซึ่งจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมประเมินตัวชี้วัดระบบ KRS และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา

วันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประเมินตัวชี้วัดในระบบ KRS และการประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมพัฒนาครูด้านการสอนภาษาอังกฤษ

ด้วยสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ร่วมกับ NEAS Australia (National ELT Accreditation Scheme Limited Australia) เป็นหน่วยงานประกันคุณภาพด้านภาษาอังกฤษแห่งชาติออสเตรเลียเสนอการฝึกอบรมปฏิบัติการสำหรัผู้บริหารและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผ่านระบบZoom ในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 -11.00 น. หากท่านใดสนใจสมัครหรือเข้าร่วมการฝึคกอบรมสามารถิดต่อสอบถามหรือสมัครได้ทางเอกสารทแีนบมาพร้อมนี้ อังกฤษอบรมดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีเชิดชูเกียรติครูดี อำเภอครบุรี ประจำปี 2565

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติครูดี ประจำปี 2565 ด้วยสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอครบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ได้พิธีเชิดชูเกียรติครูดีประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ วิชาชีพครู ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือ และความรักสามัคคี ณ หอประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “อบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 40”

ด้วยศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 26-29เมษายน 2565 วันถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ให้กับครูผู็สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เกิดความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างถ่องแท้ถูกต้อง หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ โทรศัพท์ 026132406 หรือ 026132407 ...

Read More