ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบโครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา” สพฐ. 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ตามมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ" แบบห้องเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนไอเวิลด์ สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ตามเอกสารดังที่แนบมาพร้อมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0990974488 (ดร.สีวิกา อนันธวัช)   30พฤษภาคม2565ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ….” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา กำหนดการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ...." การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกประจำส่วนราชการ แนวทางการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างส่วนราชการและเจ้าหน้าที่งานบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ลูกจ้างในส่วนราชการที่สนใจสามารถสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา ให้เบิกจากต้นสังกัด ลูกจ้างดาวน์โหลด ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 19 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 19 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 จำนวน 28 โรงเรียน งปม.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 จำนวน 28 โรงเรียน งปม.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรกบ้านพนาหนองหินและบ้านครบุรีฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านพนาหนองหินและโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่า บุคลากร โดยจะมีพิธีมอบโล่เกียรติยศให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ.2565 ในวันซ้อมใหญ่ของหมาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้ท่านสามารถกรอกข้อมูลการเสนอชื่อของมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565 ได้ที่ www.nualumni.nu.ac.th ส่งประวัติและผลงานทางออนไลน์เท่านั้น (ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 ) โทรศัพท์ 0-5596-1225 โทรสาร 0-5596 - 1223 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ครบุรี อ.เสิงสาง 1/65

วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว 1/65

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมไตรรัตน์ โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเลขเร็ว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเลขเร็ว โรงเรียนบ้านนางเหริญ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ 1. เพื่อให้ครูและบุคลากร ได้รับความรู้จากการฝึกอบรม ตามความถนัดและวิชาที่รับผิดชอบ 2. เพื่อให้ครูและบุคลากร ได้นำเอาความรู้ที่ได้รับมาขยายผลต่อ ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการคิดเร็ว 3. เพื่อให้ครูและบุคลากรมีเครือข่ายในการพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็วของนักเรียน การจัดอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณครูแคล้ว เมืองยศ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองหินโคน อำเภอครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ ปี 2565

ตามสถานการณ์การลงทุนที่ผันผวนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน กบข.มูลค่าต่อหน่วยปรับลดลงเป็นผลกระทบระยะสั้นส่งผลต่อยอดเงินในบัญชีของสมาชิกปรับลดลงจากปี 2565 สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) จึงมีความประสงค์ขอจัดอบรมให้ความรู้สมาชิก กบข. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณในปี 2565 เพื่อทำความเข้าใจ โดยจะจัดอบรม 4 รุ่น ผ่านออนไลน์ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าลิงค์ลงทะเบียนอบรมผ่านกิจกรรมตาม QR Code ตามลิงค์เอกสารดังกล่าวที่แนบมาพร้อมนี้ อบรมผู้เกษียณดาวน์โหลด ...

Read More