ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดทราบโครงการ “พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา” สพฐ. 

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการเรียนรู...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ….” การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างประจำส่วนราชการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี

ด้วย สมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา กำหนดการจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ...." การบริหารอัตรากำลัง และสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกประจำส...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 19 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์, เครื่องฉายภาพ 3 มิติ, จอรับภาพมอเตอร์ไฟฟ้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 19 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 จำนวน 28 โรงเรียน งปม.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 จำนวน 28 โรงเรียน งปม.2565 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรกบ้านพนาหนองหินและบ้านครบุรีฯ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ. สพป.นครราชสีมา เขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนเปิดเรียนวันแรก ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านพนาหนองหินและโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต อำเภอครบุร...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวร จะดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ภายใต้โครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าสร้างชื่อเสียง ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ครบุรี อ.เสิงสาง 1/65

วันที่ 12 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอครบุรีและอำเภอเสิงสาง สังกัดสำนักงานเขตพ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ปักธงชัย อ.วังน้ำเขียว 1/65

วันที่ 11 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอปักธงชัยและอำเภอวังน้ำเขียว สังกัดสำนักง...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเลขเร็ว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการคิดเลขเร็ว โรงเรียนบ้านนางเหริญ อำเ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้สมาชิกที่จะเกษียณ ปี 2565

ตามสถานการณ์การลงทุนที่ผันผวนในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อมูลค่าสินทรัพย์ลงทุน กบข.มูลค่าต่อหน่วยปรับลดลงเป็นผลกระทบระยะสั้นส่งผลต่อยอดเงินในบัญชีของสมาชิกปรับลดลงจากปี 2565 สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้ารา...

Read More