สพป.นครราชสีมา

ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 17.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้ นายธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต3...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมพัฒนาด้านการศึกษา เชื่อมโยงความสัมพันธ์ xyz

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสนับสนุนการพัฒนาด้านการ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังก...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กลุ่มพระยาตะแบก ประชุมประจำปี 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประจำปี 2565 และมอบเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพ เพื...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้พลศึกษา

วันที่ 24 กรกฏาคม 2565 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้พลศึกษาด้วยการจัดกิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อส่งเสร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดค่ายวิชาการ Academic Camp

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายเผด็จศึก โซติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิด "ค่ายวิชาการ Academic Camp ประจำปี 2565" เพื่อพัฒนาคุณภาพวิชาการและยกระดับผลสัมฤท...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

วันที่ 22 กรกฎาคม2565 เวลา 10.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าร...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

-ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV ร.ร. Stand Alone 28 โรงเรียน ปี 2565 ครั้งที่ 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงโครงการโรงเรียนสุจริต

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานเปิดการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนิน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรม(โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบป...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภารัฐละกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 22

ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ได้จัดศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 22 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรทักษะและความสามารถทั้งด้าน...

Read More