ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่" มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “ขั้นตอน ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ขั้นตอน ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก “รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาปร...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" จำนวน 6 รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบระบบงานสารบรรณระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสัมมนาทางวิชาการ

ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้สร้างสรรค์หลักสูตรฝึกอบรมภายในแนวคิดใหม่ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ด้วยกระบวนการ PAOR" ผ่าน ZOOM Meeting ระหว่างวันที่ 26 - ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม -1...

Read More