ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS ของบุคลากรของรัฐตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่" มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มความรู้เข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS และแนวคิดการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของส่วนราชการ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือ ID Line: 774 gnsza เอกสารแนบ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "เทคนิคในการปฏิบัติงานในระบบ (e-GP) ระยะที่ 4 โดยการสาธิตการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4 และสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)" ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างแนบทางการบันทึกและการประกาศแผนการขัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มได้ที่เอกสารที่แนบหรือ ID Line: @774gnsza เอกสารแนบ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “ขั้นตอน ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ขั้นตอน ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบภาพรวมหักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างและงานอื่นที่ไม่ช่งงานก่อสร้าง หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหรือ ID Line: @774gnsza ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก “รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5”

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนอุทธรณ์หรือถูกตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก" มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการฝึกอบรมทราบกฎหมายที่ใช้บังคับช่วงเวลาที่ควรเริ่มจัดทำ TOR หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ ภาพรวมกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมศึกษาประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา" วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมทราบเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี หากท่านใดสนใจติดติดต่อสอบถามเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ ID line: @774gnsza ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "การบริหารงานเอกสารอย่างมืออาชีพ" จำนวน 6 รุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบระบบงานสารบรรณระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมสามารถศึกษาการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.2564 หากท่านใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือสมัครได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หรือ ID Line: @774gnsza 137555ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการบริการวิชาการหลักสูตร “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดโครงการบริการวิชาการหลักสูตร "ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการออกแบบ การจ้างออกแบบและการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 6 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การรับรองแบบฯ การประมาณการราคา หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 137555-2ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดสัมมนาทางวิชาการ

ด้วยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดการสัมมนาทางวิชาการ ตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งล้วนสำคัญยิ่งต่อการบริหารงานพัสดุ และศึกษาในระบบสารสนเทศของกลมบัญชีกลางที่เกี่ยวข้อง สามารถสมัครได้ตามเว็บไซต์หรือโทรสอบถาม www.cmatthai.com 026182159,026187490 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้สร้างสรรค์หลักสูตรฝึกอบรมภายในแนวคิดใหม่ เรื่อง "การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ด้วยกระบวนการ PAOR" ผ่าน ZOOM Meeting ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2565 ผู้ใดที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่าน QR code ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ม.วงษ์ชวลิตกุลดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 16 มกราคม -12 พฤษภาคม 2566 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร หากบุคลากรท่านใดสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าอบรมตามวันเวลาสถานที่ตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้ สจว.สพฐ.ดาวน์โหลด ...

Read More