สพป.นครราชสีมา

อบรมทำเว็บไซต์กลุ่มงาน สพป.นม.3

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 เปิดการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เพื่อจัดทำเว็บไซต์ของกลุ่มงานในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม สื่อสารข้อมูลสารสนเทศ และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีนายเฉลิมรัฐ วงษ์วัฒนะ และนายภานุชิต วัดกระโทก เป็นวิทยากร ให้การอบรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ฯ ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ต้อนรับกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัด นครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเข้ารับการประเมินประเภทสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 ในระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ภาษาซีมีโอ(Post-RELC Saminar) ประจำปี 2566

ด้วยสถาบันภาษา จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการภายหลังการสัมมนาระดับนานาชาติของศูนย์ซีมีโอ ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบพมาร้อมนี้ 022885592 ประชุมสัมมนาดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนฝึกอบรมของศูนย์ SEAMEO QITEP in Mathematics ประจำปี 2566

ด้วย สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าศุนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยกาารพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ โดยมีหลักสูตรทั้งหมด 5 หลักสูตร หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือตามเอกสารที่แนบมพร้อมนี้ หรือโทร022885773 ทุนการฝึกอบรมดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กรรมการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ผอ.เชี่ยวชาญ ด้าน 1-2

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และนายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรีวิทยา คณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านที่ 2 ด้าน ความรู้ความสามารถ ของ นางสาวธรชญา ไพพา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลำนางแก้ว ผู้เสนอขอเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและเป็นกำลังใจ แกผู้ประเมิน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 2565 อ.เสิงสาง

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 มอบหมายให้ นางพัชราภรณ์ พินิจพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง และโรงเรียนบ้านสระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา สนามสอบโรงเรียนชุมบ้านเสิงสาง สนามสอบโรงเรียนบ้านสระตะเคียน ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 2565 อ.ปักธงชัย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ตรวจเยี่ยม สอบถาม รับฟังรายงานจากประธานสนามสอบ เยี่ยมให้กำลังใจ ครูผู้นำนักเรียนมาสอบ ยังสนามสอบ o-net ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 สนามสอบ ร.ร.สะแกราชวิทยาคม ,ร.ร.บ้านปลายดาบ และโรงเรียนชุณหะวันวิทยาคาร ...

Read More
จัดซื้อจัดจ้าง

– ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โรงเรียนบ้านหนองตะเข้-หนองตูม และโรงเรียนชุมชนบ้านเสิงสาง) ...

Read More