สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 4/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.00น. นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการศึกษาวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาฯ อ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนStandAlone โรงเรียนเครือข่าย ที่มีการทบทวนการกำหนดจุดโรงเรียนคุณภาพแและโรงเรียนเครือข่ายใหม่ พ.ศ.2566-2575 ร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ กำหนดรูปแบบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียน Stand Alone โดยการจัดทำแผนขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โรงเรียนเป็นศูย์กลางแห่งการเรียนรู้ และแชร์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ยกระดับคุณภาพให้เกิดความมั่นใจต่อชุม...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร ครูรุ่นใหม่ กัวใจพอเพียง เพื่อพัฒนาข้าราชการครูบรรจุใหม่ กลุ่มอายุราชการ 1-5 ปี โดยปีงบประมาณ 2564-2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดได้รับประสบการณ์การเรียนทักษะอันจะส่งผลต่อการศึกษา หากท่านใดสนใจติดต่อหรือสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ilovepdf_merged-12ดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น.นายเผด็จศึก โชติกลาง ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การสึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายดำเนินโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการพาน้องกลับมาเรียน) สพป.นครราชสีมา เขต3 ได้ดำเนินการประชุมคณะทำงานติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคัน ให้กลับเข้าสู่ระบบ การศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อสร้างการรับรู้ในการติดตาม ค้นหา ช่วยเหลือเด็กตกหล่นและ เด็กออกกลางคัน ให้ได้รับการศึกษา หรือมีงานทำ มีอาชีพ โดยบันทึกผลการติดตามฯ ทางเว็บไซต์ และหากพบเด็กออกกลางคัน ที่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่หากไม่มีรายชื่อ ให้ติ...

Read More