ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี2566

ด้วยสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการอบรม หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่า...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาวิชาการ “ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ. …” ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ.2553และขอปรับค่าครองชีพผู้รับบำเหน็จรายเดือน

ด้วยสมาคมลูกจ้างสัมมมนาวิชาการ "ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จพ.ศ. ..." ร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลพ.ศ.2553และขอปรับค่าครองชีพผู้...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยาำนักงาน กพ.กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง จำนวน 2 รุ่น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการหรือเทียบเท่าในการสู่ตำแหน่งประเภมบริหาร โดยการอบรมกำหนดการจัดฝึกอบรมระห...

Read More