ข่าวประชาสัมพันธ์

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตร เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย

ด้วยกระทรววงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษษดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูจึงได้กำหนดหลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทยได้พัฒนาวิชาชีพและเกิดรายได้ตลอดจนการเสริมกลยุทธ์ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามหรือลงได้ตามQR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือ 044-251136 ต่อ 12 124990ดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ต้อนรับ พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี

วันที่ 21 กันยายน 2565 พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เดินทางมาที่โรงเรียนบ้านลำเพียก ตำบลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมการขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง” เพื่อปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแล รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ พลเอกสุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เดินทางมาถึง ได้รับการรายงานจาก นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 กล่าวทักทายคณะผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู ตัวแทนเยาวชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมต้อนรับ และร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกลางวันกับตัวแทนเยาวชนแล้วรับฟังการนำเสนอผลงานภาพในฝัน ตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนบ้านลำเพียกและโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนาผู้แทนเยาวชนที่ชนะเลิศรับรางวัล ผู้อำนวยการโรงเรียน รับม...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมการต้อนรับ ประธานองคมนตรี

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น.นายสายันต์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีม เขต 3 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านลำเพียก เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมการต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในโอกาสติดตามโครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง” ณ โรงเรียนบ้านลำเพียก ตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. กลุ่มการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.นครราชสีมา เขต3 ดำเนินการจัดอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลสำหรับบุคลากรทางการศึกษา (โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานทางการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร) ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ขอรับการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น.นายเผด็จศึกโชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายไตรรงค์ คัมภีร์พงศ์ ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และดร.อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (ว17) ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ โดยนางสาวพรทวีคุณ ศิริคุณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ขอรับการประเมิน ณ ห้อประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กลั่นกรองผลงานทางวิชาการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 พร้อมด้วยนายสายันต์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 และนายนุศิษย์ พรชีวโชติ ผู้อำนวยการ โรงเรียนครบุรีวิทยา คณะกรรมการกลั่นกรองผลงานทางวิชากาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี หรือเลื่อนวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ (ว17) ด้านที่ 1 ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ โดยมีนางสาวพรทิพย์ พุจารย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี เป็นผู้ขอรับการประเมิน ณ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15

ด้วย สำนักงาน ก.พ.กำหนดจัดโครงการ ฝึกอบรมเสริมสร้างหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 15 รหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 19 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ทืี่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ.กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ. ทั้งนี้สมารถพิมพ์ใบสมัครได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ สนบส.ดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรมขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง”

มื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. นายสายันต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน โครงการ “ต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง” ด้วยการปลูกฝัง ส่งเสริม ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและช่วยกันดูแล รักษาทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา โรงเรียนบ้านตะแบกวิทยา และโรงเรียนบ้านปางไม้ เข้าร่วมกิจกรรมรวม จํานวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมที่ 3 การยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 และปีงบประมาณ 2565 จำนวน 106 คน ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบแห่งการเรียนรู้เป็น ผู้นำด้านวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการ การนิเทศการศึกษา ทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ณ ห้อง Korat Hall 6 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ภาพรวมกิจกรรม https://drive.google.com/.../1UfrXtDFBzBwWbRC41MtYknZJLDI... ภาพรับเกียรติคุณบัตร https://drive.google.com/.../11NUm-VYWqMfUAiuVaJ_E4Zz4J... ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

รร.บ้านเมืองปักฯชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย ประถมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๑๒

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน จ่าสิบเอกณรงค์ รัตนกุล พร้อมทั้งคณะครูและเด็กหญิงนภัสวรรณ เรืองพัฒนวิศิษฏ์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทยระดับประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๑๒ ถ้วยประทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ ณ อุทยานวิทยาสศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ...

Read More