สพป.นครราชสีมา

มอบเหรียญทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง พร้อม รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ร่วมในพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรการทดสอบความสามารถด้านคำนวณ (Numercy) ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3 ณ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาสืบเนื่องจาก นโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน ให้คิดเลขเป็น คิดเลขคล่อง แก้โจทย์ปัญหาได้ และยกระดับผลสัมฤทธิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต3 ได้ตระหนักและเห็นความจําเป็นต้องพัฒนาจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาความสามารถด้านคำนวณ(Numeracy) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารครูพัฒนาความสามารถการ คิดเลขเป็น คิดเลยคล่อง แก้โจทย์ปัญหาได้ให้แก่นักเรียนซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี...

Read More
สพป.นครราชสีมา

อบรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน(School mis)

วันที่ 27 มีนาคม 2566 นายอังคารพิสุทธ์ สยามประโคน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนและการเขียนบันทึกผลการเรียนตามโปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) ณ ห้องประชุม อาคารพุทธรักษา ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอ่างหิน อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้าง

เมื่อวันที่ 24 มีนาาคม 2566 เวลา 09.00น นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานลูกจ้างในสังกัด (ตำแหน่งช่างไฟฟ้า, ช่างไม้, นักการ ภารโรง และเจ้าหน้าที่ธุรการ) สำหรับลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความก้าวหน้าของตนเอง พัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม และพัฒนางานด้านการบริการให้ดียิ่งขึ้น จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 152 คน ประกอบด้วยลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 14 คน 2. ตำแหน่งช่างไม้ ระดับ 4 จำนวน 20 คน 3. ตำแหน่งนักการภารโร...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตฯ ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ในฐานะเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีนายสุวิทย์ ศรีฉาย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรัชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2566 ประจำวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมสุพรรณนิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมโครงการฝึกอบรมทักษะ Geopark and Fossil Academy

ด้วยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานในการพัฒนาและดำเนินงานด้านโคราชจีโอพารค์ ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยาและบรรพชีวินวิทยาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบพมาร้อมนี้และแบบตอบรับเข้าร่วมอบรม หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.นม.3 ไม้กลายเป็นหินดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ประจำปี 2566

ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ กำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยปรจำปี 2566 วันที่ 1 - 3 เมษายน 2566 ณหอประชุมพิกุลทอง วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ุ เพื่อบริการความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ให้ครูเครือข่าย หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามศึกษาข้อมูลได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นม.3 กาฬสินธุ์_0001ดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ”

ด้วยศูนย์การศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ" สำรหับข้าราชการ พนักานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เสริมสร้างความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ หากท่านใดมีความสนใจติดต่อสอบถามได้ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้หรือศึกษาข้อมูลได้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สพป.นม.3 การเขียนหนังสือดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ.ปักธงชัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 นายเผด็จศึกโชติกลางผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอปักธงชัย โรงเรียนบ้านหนองตาด โรงเรียนบ้านวังหิน โรงเรียนบ้านหนองโดน โรงเรียนบ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) โรงเรียนบ้านหนองล้างช้าง เพื่อให้กำลังใจคณะครูผู้บริหาร พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหา ทั้งเน้นย้ำให้คุณครูพัฒนาทักษะการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ในช่วงชั้นที่ 1 เป็นสำคัญ เพื่อส่งต่อยังคุณครูในช่วงชั้นที่ 2 พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สามารถอ่านออกเขียนได้ ครบ 100 เปอร์เซนต์ อีกทั้งส่งเสริมความมีระเบียบวินัย การรักษาความสะอาด การดูแลสุขอนามัยตนเอง และการรับประทานอาหารกลางวัน ที่เต็มไปด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ อยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุข และปลอดภัย ...

Read More