สพป.นครราชสีมา

เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต”

วันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จ โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล “ป้องกันการทุจริต” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมเบญจมาศ อาคาร 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

มอบของที่ระลึก ในโอกาสเกษียณอายุราชการครู

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการมอบของที่ระลึกและกล่าวมุทิตาแก่คุณครู กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

รับมอบประตูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา)

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประธานการรับมอบประตูโรงเรียน จากคุณครูสมัย เดชวีระธรรม ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์วิทยา) พร้อมครอบครัว ในวาระเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ได้มอบเงินบริจาคสร้างประตูโรงเรียน และมอบไว้เพื่อเป็นสาธารณะสมบัติกับโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) ครู และนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ได้ระลึกถึง อีกยังใช้ประโยชน์ไปชั่วกัปป์กาล ณ โรงเรียนบ้านคู่(สหราษฎร์วิทยา) อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนท์ ณ ห้องประชุม สพป.นครราชสีมา เขต3 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน และผลงานความภาคภูมิใจของโรงเรียน ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนหนองนกเขียนสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการขับเคลื่อนโรงเรียนใน โครงการโรงเรียนคุณภาพ โดยประชุมชี้แจง (Video Conference) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อนำนโยบายสู่โรงเรียน ในโครงการโรงเรียนคุณภาพ พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการ ดำเนินงาน เพื่อให้โรงเรียนและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้เตรียมแผนการดำเนินงาน สําหรับการจัดทำโครงการโรงเรียนคุณภาพ นำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนโครงการให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาตามแผนงานโครงการ และความคุ้มค่าของบประมาณ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ยินดีต้อนรับ นายเผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นม.3

วันที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น ดร.ปราโมทย์ แสนกล้า รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. ประธานในพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายเผด็จศึก โชติกลาง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้ง 12 กลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม อาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ดร.กิตติพงศ์   โด่งพิมาย  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ได้มอบหมายให้  นายสายัณห์  คอกขุนทด  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  3  พร้อมด้วย  นายธานินทร์  ศิริกำเนิด  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ  นางศลิษา   ศิริกำเนิด  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล  และคณะ  ไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การจ่ายเงินช่วยเหลือนักเรียนรายละ  2,000  บาท  และกระบวนการบริหารและจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโคกสะอาด  โรงเรียนบ้านใหญ่ และโรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง   เมื่อวันที่  14  กันยายน  2564 ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 09.00น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นคราชสีมา เขต3 ได้มอบหมายให้นายสายัณต์ คอกขุนทด รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 นาธานินทร์ ศิริกำเนิด ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นางศลิษา ศิริกำเนิด ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 2.โรงเรียนบ้านสันติสุข 3.โรงเรียนบ้านประชาสันต์ 4.โรงเรียนบ้านหนองขนาก เพื่อให้กำลังใจ รับฟังปัญหา และติดตามตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองและนักเรียนด้านค่าใช้จ่ายทางการศึกษา จำนวน 2,000 ต่อ คน การรายงระบบควคุมภายใน ประจำปี 2564 และการรายงานข้อมูลสารสนเทศ อีกทั้งยังเน้นย้ำให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

การมอบรางวัลการประกวดแผนบูรณาการการเรียนรู้และคลิปสื่อการสอนออนไลน์ประกอบแผน

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต3 ประธานการมอบรางวัลการประกวดแผนบูรณาการการเรียนรู้และคลิปสื่อการสอนออนไลน์ประกอบแผน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid -19) ช่วงชั้นที่ 1-ช่วงชั้นที่ 3 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.นครราชสีมา เขต 3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ในการนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) อย่างเคร่งครัด ภาพ/ข่าว โดย นายสุภรัฐ แป้นคงพะเนาว์ ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย

ดร.กิตติพงศ์ โด่งพิมาย ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานการประชุมสภากาแฟผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอปักธงชัย เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ติดตาม ข้อมูลข่าวสาร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More