จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป.นม.3 จำนวน 28 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านน้อยเดินสวนสนามวันลูกเสือแห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวีระชัย  อินทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านน้อย ได้จัดกิจกรรมเดินสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อมุ่งอบรมจิตใจให้รู้จักรักชาติมีมนุษย์ธรรม มีความเสียสละ สามัคคี มีความกตัญญู แสดงถึงความเคารพกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อองค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ และประกาศว่าตนเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านลำไซกง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายจารุพันธ์   สุกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อร่วมแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนพี่ช่วยโรงเรียนน้อง เพื่อเด็กไทย "เราจะเดินไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ณ โรงเรียนบ้านลำไซกง อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน ITA เขตสุจริต

นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสพป.นครราชสีมา เขต 3 และชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร สพป.นครราชสีมา เขต 3 สำหรับการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามช่วงการประเมินต่างๆ ตามปฏิทินการประเมินทั้ง 3 ด้าน คือด้าน IIT ด้าน EIT และด้าน OIT ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารคุ้มเกล้า โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา และครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมผกากรอง (อ่างหิน 1) ศูนย์พัฒนาบุคลากรอ่างหิน อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงวิชาการ “หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K”

ด้วยศูนย์นวัตกรรมการก่อสร้างและเทคโนโลยีวัสดุอุเทนถวาย คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ร่วมกับสถาบันฝึกอรบมโยธาไทย (Yotathai Training) ได้กำหนดจัดโครงการ "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมกรีน โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดขอนแก่น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 097-9191001 หรือรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://training.yotathai.com/con-k ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาชีพ (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบZOOM) ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประกาศรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเป้นเครือข่ายในการดำเนินงานการทางจรรยาบรรณวิชาชีพ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 19 -20 สิงหาคม 2565 ท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยการกรอกข้อมูลสมัครเข้ารับการอบรมโดยกรอกข้อมูลและแนบเอกสารเอกสารการสมัครผ่านทาง https://bit/ly/ksp-eth หรือ QR CODE ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ คุรุสภา_mergedดาวน์โหลด ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

กิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ “ขยับกาย กระชับใจ” ครั้งที่ 7

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00น. นายเผด็จศึก โชติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 เดินทางประธานเปิดกิจกรรม เพื่อนพ้องน้องพี่ "ขยับกาย กระชับใจ" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านน้อยโดยได้แบ่งนักกีฬาเป็น 2 ทีม ได้แก่ ทีมเสิงสางบุรี(อำเภอเสิงสางรวมกับอำเภอครบุรี) และวังธงชัย(อำเภอวังน้ำเขียวรวมกับอำเภอปักธงชัย) กีฬาที่ทำการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬาได้แก่ ฟุตบอล เซปัคตะกร้อ และเปตองวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้1. เพื่อสร้างเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารได้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง2. เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ3. เพื่อเป็นการปฏิสัมพันธ์ มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เพื่อนพ้องน้องพี่ ภายใต้ชื่อ "ขยับกาย กระชับใจ" ได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 6 ครั้ง โดยมีแต่ละอำเภอได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ครั้งที่ 1...

Read More
สพป.นครราชสีมา

พบเพื่อนครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพฯลำมูลบน

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเผด็จศึก โซติกลาง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 ประธานเปิดกิจกรรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พบเพื่อนครูกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาลำมูลบน ณ โรงเรียนชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาอุปถัมภ์) อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อรับนโยบายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 32.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจัดให้มีการมอบเกียรติบัตรให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ RT , NT และ O-NETสูงกว่าระดับเขตพื้นที่ หรือ ระดับประเทศ3. เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประธานพิธีเปิด “การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นาย เผด็จศึก โชติกลาง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานพิธีเปิด "การจัดงานเบญจมิตรสัมพันธ์" เพื่อ 1. เพื่อมอบเกียรติบัตรโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรดีเด่น เนื่องในงานวันครูประจำปี ๒๕๖๕ แสดงความยินดีกับผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรใหม่ ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัย2. มอบทุนการศึกษาจากโครงการวิ่งการกุศล PAKTHONG RUN FOR CHILD 2022 "สายน้ำเขื่อนเขา ก้าวเพื่อน้อง"3.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต3 มอบนโยบายให้กับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา4. สรุปงาน 4 ฝ่าย ได้แก่ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาบุคลากร5.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเบญจมิตรธงชัยณ โรงเรียนบ้านนางเหริญ ตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวั...

Read More