ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญา และร่วมกันร้องเพลง ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น .นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ด้วยโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรื่...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจราจรปลอดภัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสิงสาง และ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง จราจรปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เปิดรับผลงานเข้าประก...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่2 ผ่านระบบ Zoom meeting

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 โดยฝึกอบรม Online ผ่านระบบ zoom meeti...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเสริมสร้างคุณลักษณะทักษะผู้เรียน (Growth Mindset)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองดีด้วยกรอบความคิดเชิงเติบโต (Growth Mindse...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดรางวัล สพฐ. OBEC Awards ครั้งที่ 10 ปี 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้1. การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและประเมินฯ โดยให้บุคลากรที่จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายศราวุธ พิมละมาศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สพป.นครราชส...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National lnstitute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำห...

Read More