ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต

วันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านสระตะเคียน จัดกิจกรรมหน้าเสาธง พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญญา และร่วมกันร้องเพลง ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 9:30 น .นายสายัณห์ คอกขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.นครราชสีมา เขต3 อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

ด้วยโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างวันที่ 5 เมษายน ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เป็นหลักสูตรการอบรพัฒนาครูเพื่อนับชั่วโมงการพัฒนามาประกอบการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร.045321764 -0801695437 โทรสาร 045285631 อุบลราชธานีดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องจราจรปลอดภัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เสิงสาง และ รพ.สต.โนนสมบูรณ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่อง จราจรปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับผู้ประสบอุบัติเหตุอุบัติภัยจากการจราจร ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2564 จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย เปิดรับผลงานเข้าประกวดฯ กลุ่มพัฒนาครูขอประชาสัมพันธ์ดังกล่าว หากท่านใดสนใจให้สมัครหรือติดต่อได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ โทร 022425900 ต่อ5491-5 รายละเอียดดังแนบ รางวัลพานแว่นฟ้าดาวน์โหลด ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่2 ผ่านระบบ Zoom meeting

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรชีวิตวิถีใหม่สไตล์กินรักษ์โลก รุ่นที่ 2 ในวันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 โดยฝึกอบรม Online ผ่านระบบ zoom meeting และห้องอบรมจำนวน 30 คน ณ แกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวชั่น โฮเทล จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.deqp.go.th โดยต้องสมัครเป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมฯ ก่อนเลือกเข้าสู่เว็บไซต์ เมนู "สารสนเทศสิ่งแวดล้อม" หากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ นางสาวชมภู แก้วประเสริฐ เบอร์โทร064-0511375 หรือนางสาวศิริวรรณ พิมพ์อ่อน เบอร์โทร 081-0941596 สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มทอดเทคโลยีสิ่งแวดล้อม โทร.025774182-9 ต่อ 3615,3618 โทรสาร 025777086 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเสริมสร้างคุณลักษณะทักษะผู้เรียน (Growth Mindset)

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้กำหนดจัดอบรมพัฒนาหลักสูตร "การเสริมสร้างคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นพลเมืองดีด้วยกรอบความคิดเชิงเติบโต (Growth Mindset) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564" ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ณ สตาร์เวลล์ บาหลี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา มุ่งหวังเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ที่ครอบคลุมสอดคล้องกับทักษะ คุณลักษณะความสามารถ กลุ่มพัฒนาครูฯประชาสัมพันธ์ดังกล่าวหากท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มพัฒนาการศึกษา โทร.044242447 โทรสาร.044244464 ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกวดรางวัล สพฐ. OBEC Awards ครั้งที่ 10 ปี 2563

แจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้1. การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและประเมินฯ โดยให้บุคลากรที่จะส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกและประเมินฯ จัดส่งแบบคำขอรับการประเมินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ส่งให้กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.นม.3 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และเตรียมการจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดในแบบประเมิน ความยาวไม่เกิน 100 หน้า รวมภาคผนวก ภายในวันที่ 1 เมษายน 25642. การสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC Awards) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบ และสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสิน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้ ขอให้ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน/คู่มือ...

Read More
สพป.นครราชสีมา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายศราวุธ พิมละมาศ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่คุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สพป.นครราชสีมา เขต3 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนครบุรีวิทยา อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ...

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ร่วมกับ National lnstitute for School Teachers and Staff Development (NITS) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาและสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูฯ ขอประชาสัมพันธ์ หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อหรือสมัครด้วยตนเองโดยผ่านการอบรมสมัครบน google from หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 022802736 ...

Read More